Phần 1: Giới thiệu tổng quan

Bài 20: Đo đạc hướng nhà bằng la bàn, thiết bị di động

đã nhận được